Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Ikki, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70001367. Het adres van Ikki is Groesbeekseweg 48, 6524 DE, Nijmegen. Ikki wordt hierna genoemd als “Nikki”.

Lees ze even goed door! Mocht je alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kan je op de volgende manier contact met Nikki opnemen:

E-mail: info@ikki.nl

Telefonisch: +31(0)650817720

Schriftelijk: Groesbeekseweg 48, 6524 DE, Nijmegen

1 – Inleidende bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a) Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
 2. b) Jij, je, jou, jouw:
 3. i) Iedere natuurlijk persoon die deelneemt aan een dansles, cursus of workshop, alsook in het geval van een minderjarige, diens ouder of wettelijk vertegenwoordiger, en/of;
 4. ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een overeenkomst met Nikki sluit, alsook in het geval van een minderjarige, diens ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 5. c) Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, workshop, cursus, dansles, inschrijving, activiteit, overeenkomst en andere werkzaamheden van of met bedrijf Ikki.
 2. Door deelname aan een workshop, cursus of dansles, verklaar jij akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 4. Onderling kunnen we altijd afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Jouw Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.
 6. Nikki kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien jij had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Nikki heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Nikki jou natuurlijk tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen of een aanvulling. Jij hebt dan het recht om een bestaande

overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van de Algemene Voorwaarden.

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod wordt aanvaard of de indruk is gewekt dat Nikki kan beginnen met haar werkzaamheden.

Artikel 3: Algemene bepalingen

 1. Nikki zal een opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht.
 2. Nikki heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen te weigeren om een cursus, workshop of dansles te volgen of aan te schaffen.
 3. Indien je geen gebruik maakt van jouw recht om een dansles, cursus of workshop bij te wonen, vindt geen restitutie plaats van het betaalde bedrag.
 4. Het is niet mogelijk om bij Nikki een proefles te volgen.
 5. Minderjarigen mogen zich niet inschrijven of aanmelden voor een dansles, cursus of workshop zonder toestemming van de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).
 6. Nikki is bevoegd lestijden, locatie(s) en inhoud te wijzigen. Nikki zal dit tijdig doorgeven.

 

2 – Jouw verplichtingen

Artikel 4: Verplichtingen

 1. Je bent verplicht je te houden aan de door Nikki gegeven instructies en de huisregels zoals opgenomen in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden. Jij zorgt ervoor dat de door jou meegenomen bezoekers zich ook hieraan houden. Indien de door Nikki gegeven instructies of huisregels niet worden opgevolgd, kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. Je dient een medische contra-indicatie voor aanvang van een dansles, cursus of workshop te melden aan Nikki.

3 – Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 5: Betaling

 1. Nikki hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 2. Nikki kan de factuur via elektronische weg sturen aan jou. Jij stemt in met elektronische facturatie.
 3. Alle prijzen zijn inclusief BTW voor consumenten. Voor niet-consumenten geldt dat de prijs exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten, zoals reiskosten, is.
 4. Nikki heeft het recht de prijzen aan te passen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd op de website. Indien binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst met jou de prijs wordt verhoogd, heb jij als consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Bij niet tijdige betaling wordt jij daarop door Nikki schriftelijk gewezen en heb jij dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.
 6. Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn ben jij in verzuim en heeft Nikki het recht om de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast

zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Nikki moet maken, voor jouw rekening.

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening, tenzij jij een consument bent.

4 – Feestdagen, vakantie, vervanging

Artikel 6: feestdagen en vakanties

 1. Nikki is bevoegd om haar activiteiten geheel of gedeeltelijk stop te zetten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Dit zal natuurlijk tijdig aan jou worden gecommuniceerd via e-mail en/of telefoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan.

Artikel 7: vervanging

 1. Nikki is bevoegd om een vervanging te regelen in het geval van ziekte door Nikki of andere onvoorziene omstandigheden.

5 – Contakids Workshop

Artikel 8: Contakids Workshop

 1. Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor de Contakids Workshop – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.
 2. Voor de Contakids Workshop kun jij je via Nikki’s website inschrijven, www.ikki.nl. Je dient dan direct het verschuldigde bedrag voor de workshop te betalen via iDeal. Een andere betalingsvorm is mogelijk in overleg met Nikki.
 3. Iedere workshop moet voorafgaand aan het volgen ervan betaald worden.
 4. Een vroegboek korting of actie is eenmalig en geldt alleen voor die specifieke workshop, en niet voor andere diensten die Nikki aanbiedt.
 5. Nikki mag een (deel van de) workshop annuleren of wijzigen, wanneer daar gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent of wanneer er te weinig aanmeldingen zijn). In zo’n geval kan je kiezen om:
 6. het reeds betaalde bedrag voor de workshop gerestitueerd te krijgen;
 7. een tegoedbon te ontvangen (die je cadeau kunt geven aan iemand anders of kunt overdragen);
 8. de workshop op een andere datum te volgen.
 9. Nikki heeft de eindbeslissing over de beschikbare plekken. Mochten om een technische of zakelijke reden teveel plekken verkocht zijn voor een workshop, dan zullen degenen die als laatste zich hebben ingeschreven een bericht ontvangen dat de workshop vol is. Er zal worden gekeken of een andere datum mogelijk is, waarop de workshop kan worden gevolgd. Zo niet, dan wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 10. Indien een workshop komt te vervallen, word je hier altijd per e-mail, sms en/of telefonisch van op de hoogte gesteld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan.
 11. Ben jij ziek? Dan mag je voor vervanging van jezelf zorgen (bijvoorbeeld door een vriend of vriendin, opa of oma, andere ouder, enzovoorts).
 12. Gelieve niet met twee ouders te komen, ook al volgt een van de ouders de workshop. Mensen die geen ticket hebben gekocht kunnen niet kijken of blijven wachten. Kinderen weten dit en hierdoor kan dit afleiden, waardoor er geen 100% aandacht voor de desbetreffende ouder/Contakids oefening is. Geen mogelijkheid voor wachtende (andere) ouder/kind.


6 – Contakids Cursus

Artikel 9: Contakids Cursus

 1. Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor de Contakids Cursus – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.
 2. Voor de Contakids Cursus kun jij je via Nikki’s website inschrijven. Je dient dan direct het verschuldigde bedrag voor de cursus te betalen via iDeal. Een andere betalingsvorm is mogelijk in overleg met Nikki.
 3. Nikki kan – op jouw verzoek en in goed onderling overleg – toestemming geven om het cursusgeld gespreid te betalen. Gespreid betalen houdt in dat jij de vergoeding in drie termijnen mag betalen. Indien je gespreid mag betalen, zal Nikki €10,- in rekening brengen voor administratiekosten. Vervroegd, volledig of gedeeltelijk aflossen is altijd toegestaan zonder dat een boete in rekening wordt gebracht. Indien je een termijn niet of niet op tijd betaalt, geldt het bepaalde in lid 5 en 6 van artikel 5 (“algemene betalingsvoorwaarden”).
 4. Iedere cursus moet voorafgaand aan het volgen ervan betaald worden, tenzij we een “gespreid betalen” regeling zijn overeengekomen.
 5. Ben jij ziek? Dan mag je voor vervanging van jezelf zorgen (bijvoorbeeld door een vriend of vriendin, opa of oma, andere ouder, enzovoorts).
 6. Bevalt de cursus je toch niet helemaal, of kan je vanwege een andere reden de cursus niet blijven volgen? Dan kan je de cursus aan iemand anders overdragen indien de cursus nog niet langer dan vier weken bezig is. Het betaalde bedrag kan helaas niet worden gerestitueerd.
 7. Gelieve niet met twee ouders te komen, ook al volgt een van de ouders de cursus. Mensen die geen ticket hebben gekocht kunnen niet kijken of blijven wachten. Kinderen weten dit en hierdoor kan dit afleiden, waardoor er geen 100% aandacht voor de desbetreffende ouder/contakids oefening is. Geen mogelijkheid voor wachtende (andere) ouder/kind.
 8. Nikki mag een (deel van de) cursus annuleren of wijzigen, wanneer daar gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent of wanneer er te weinig aanmeldingen zijn). In zo’n geval kan je kiezen om:
 9. het reeds betaalde bedrag voor de cursus gerestitueerd te krijgen;
 10. een tegoedbon te ontvangen (die je cadeau kunt geven aan iemand anders of kunt overdragen);
 11. de cursus op een andere datum te volgen.
 12. Nikki heeft de eindbeslissing over de beschikbare plekken. Mochten om een technische of zakelijke reden teveel plekken verkocht zijn voor een cursus, dan zullen degenen die als laatste zich hebben ingeschreven een bericht ontvangen dat de cursus vol is. Er zal worden gekeken of een andere datum mogelijk is, waarop de cursus kan worden gevolgd. Zo niet, dan wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 13. Indien een cursus komt te vervallen, word je hier altijd per e-mail, sms en/of telefonisch van op de hoogte gesteld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan.

7 – Dans workshops en lessen

Artikel 10: Losse lessen en workshops

 1. Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor losse danslessen en workshops- aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.
 2. Voor een losse dansles/workshop kun jij je via mijn website inschrijven. Je dient dan direct het verschuldigde bedrag voor de dansles/workshop te betalen via iDeal. Een andere betalingsvorm en/of “gespreid betalen” is helaas niet mogelijk.
 3. Iedere dansles/workshop moet voorafgaand aan het volgen ervan betaald worden.
 4. Indien jij je uiterlijk 24 uur voor een dansles afmeldt, behoud jij het recht op de les. Deze les kan in goed overleg met Nikki worden ingehaald op een ander tijdstip. De les moet binnen 2 maanden worden ingehaald. Hierna vervalt dit recht.
 5. Annuleringen die korter dan 24 uur voor de aanvang van de dansles gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van een zwaarwichtige reden.
 6. Annuleren van een dansles moet altijd schriftelijk gebeuren.
 7. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 8. Nikki mag een (deel van de) workshop of les annuleren of wijzigen, wanneer daar gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent of wanneer er te weinig aanmeldingen zijn). In zo’n geval kan je kiezen om:
 9. het reeds betaalde bedrag voor de workshop of les gerestitueerd te krijgen;
 10. een tegoedbon te ontvangen (die je cadeau kunt geven aan iemand anders of kunt overdragen);
 11. de les of workshop op een andere datum te volgen.
 12. Nikki heeft de eindbeslissing over de beschikbare plekken. Mochten om een technische of zakelijke reden teveel plekken verkocht zijn voor een dansles/workshop, dan zullen degenen die als laatste zich hebben ingeschreven een bericht ontvangen dat de dansles/workshop vol is. Er zal worden gekeken of een andere datum mogelijk is, waarop de dansles/workshop kan worden gevolgd. Zo niet, dan wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 13. Indien een dansles/workshop komt te vervallen, word je hier altijd per e-mail, sms en/of telefonisch van op de hoogte gesteld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan.


– Inhuren Nikki

Artikel 11 : Inhuren dansperformance, workshop of dansdocent

 1. Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – indien Nikki wordt ingehuurd door jou – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.
 2. In een schriftelijke overeenkomst zullen wij samen aanvullende afspraken vastleggen.
 3. Nikki kan een vooruitbetaling vragen. Dit wordt vooraf aan jou bekend gemaakt. Nikki zal pas beginnen met de aanvang van de overeenkomst, wanneer de vooruitbetaling is ontvangen.
 4. Nikki zal 15 minuten voor aanvang van de les, workshop of dansperformance aanwezig zijn, tenzij iets anders is overeengekomen.
 5. Jij zorgt zelf voor afdracht aan Buma Stemra en Sena.
 6. Jij draagt zorgt voor de in redelijkheid door Nikki gewenste faciliteiten, zoals kabeltjes, stroompunten en een muziekbox, wanneer Nikki op locatie werkzaamheden verricht, tenzij er iets anders is afgesproken.
 7. Jij verstrekt Nikki alle bevoegdheid en informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 8. Het intellectueel eigendom ligt bij Nikki, tenzij iets anders is afgesproken. Dat houdt onder meer in dat de naam Nikki Rasing altijd wordt genoemd bij een optreden of wordt opgenomen in een programmaboekje. Het door Nikki gecreëerde mag niet zomaar worden overgenomen, worden aangepast en/of onder de eigen naam naar buiten gebracht.
 9. Jij zorgt ervoor dat redelijke veiligheidsnormen in acht worden genomen, zodat Nikki op een verantwoorde wijze haar dansperformance, workshop of les kan leveren.
 10. Jij bent gehouden om Nikki te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Nikki.
 11. Iedere aansprakelijkheid van Nikki (indien zij door jou wordt ingehuurd) voor verrichte of te verrichten werkzaamheden met een aan Nikki verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in de door Nikki gesloten verzekering aanspraak bestaat, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

9 – Beëindiging door Nikki

Artikel 12: Beëindiging

 1. Onverminderd het bepaalde in de rest van deze voorwaarden, is tussentijdse beëindiging door Nikki met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
 2. Jij meerdere bepalingen van deze voorwaarden of de huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt, of;
 3. Jij je onrechtmatig hebt gedragen jegens Nikki of een andere deelnemer aan een workshop, cursus of dansles, tenzij dit een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.
 4. Beëindiging geeft jou nimmer het recht tot terugbetaling van eventueel reeds betaalde lesgelden.


10 – Overmacht

Artikel 13: overmacht

 1. Nikki is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en zolang Nikki daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Nikki toegerekend kan worden.
 2. Schade van jou als gevolg van overmacht anders dan restitutie of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt helaas nooit voor vergoeding in aanmerking, tenzij je een consument bent.


11 – Aansprakelijkheid

Artikel 14: aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de danslessen, workshops of cursussen van Nikki en het achterlaten van spullen, geschiedt volledig op eigen risico.
 2. De lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. Jij bent zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. Nikki aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijke letsel, verlies, diefstal of schade verband houdende met het volgen van een dansles, workshop of cursus en het achterlaten van spullen (voor, tijdens of na de les, workshop of cursus), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Nikki.
 3. Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger, dien je te allen tijde goed op jouw kind te letten tijdens de dansles, workshop of cursus.
 4. Deelname aan een dansles, workshop of cursus is alleen mogelijk wanneer de gezondheid van jou of jouw kind geen belemmering is. Twijfel je? Neem dan altijd contact op met een arts, voordat je deelneemt aan een dansles, cursus of workshop.
 5. Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan Nikki.
 6. Jij bent altijd gehouden om goed te luisteren naar de instructies van Nikki en deze op te volgen.
 7. Nikki adviseert je om naar je eigen lichaam te luisteren. Als je iets niet kan doen, geef dat dan aan.
 8. Indien Nikki om welke reden dan ook toch gehouden is om schade te vergoeden, zal het bedrag niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van Nikki. Ikki is verzekerd bij De groene verzekering.
 9. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Nikki is één jaar.

12 – Huisregels

Artikel 15: Huisregels

 1. Jij moet je altijd aan de volgende huisregels houden:
 2. Nikki behoudt alle rechten die haar op grond van het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht toekomen. Dit betekent onder meer dat Nikki het auteursrecht op het dansmateriaal en de choreografie heeft. Jij mag dus niet zomaar de choreografie/dansmateriaal overnemen of op andere wijze (commercieel) gebruiken. Filmpjes of foto’s van de dansles, workshop of cursus mogen op social media geplaatst worden, maar altijd met toestemming van Nikki, onder naamsvermelding van Ikki met informatie over de les (welke les, cursus of workshop is er gefilmd of op de foto gezet: bijvoorbeeld Contakids cursus). Besef wel dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het op de juiste wijze verkrijgen van toestemming van mede-deelnemers die op de foto of film zijn afgebeeld.
 3. Kleding voorschriften worden in de aankondiging of bevestigingsmail

vermeld.

 1. De lessen worden gegeven met wederzijds respect: verbaal en/of lichamelijk geweld of grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

 

13 – Herroepingsrecht (koop op afstand en buiten de verkoopruimte)

Artikel 16: herroepingsrecht diensten

 1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten (op afstand) heeft een consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 2. Het herroepingsrecht kun je uitoefenen, door een modelformulier voor ontbinding, welke Nikki op verzoek kan verstrekken, in te vullen en te versturen of door een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Nikki.
 3. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Nikki een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Nikki is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Artikel 17: uitzonderingen herroepingsrecht

 1. Je kan de overeenkomst niet ontbinden, wanneer de overeenkomst al is nagekomen en
 2. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als consument; en
 3. jij als consument hebt verklaard afstand te doen van jouw recht van ontbinding zodra Nikki de overeenkomst is nagekomen.
 1. Omdat de diensten van Nikki een vorm van vrijetijdsbesteding is, kun je de overeenkomst ook niet ontbinden indien in de overeenkomst een bepaalde datum of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

14 – Klachten

Artikel 18: feedback

 1. Is de workshop, cursus of dansles achteraf toch niet helemaal wat je ervan verwacht had? Dan kan Nikki je helaas niet het betaalde bedrag teruggeven. Wel hoort Nikki heel graag van je wat zij in het vervolg anders zou kunnen doen. Nikki waardeert het als je (eerst) met haar in gesprek gaat en niet (meteen) via social media je ontevredenheid uit.
 2. Klachten over de dienstverlening of een factuur dienen gemotiveerd en schriftelijk binnen 14 dagen na ontdekking resp. de factuurdatum te worden ingediend. Voor consumenten geldt het wettelijk bepaalde. Nikki zal binnen 14 dagen op de klacht reageren.
 3. Het uiten van een klacht ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting.

15 – Overige bepalingen

Artikel 19: Nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens

niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 20: Overdracht

 1. Het is jou niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit onze rechtsverhouding aan een derde over te dragen, tenzij Nikki hiervoor toestemming heeft gegeven of deze voorwaarden anders bepalen.

Artikel 21: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en Nikki is Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.
 3. Alle geschillen die met jou ontstaan of met andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhouding en niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter.